skip to Main Content
Afspraak of algemene vragen: 0493 310 309 In geval van spoed, bevalling of thuiskomst uit het ziekenhuis: 0610547026

Privacybeleid

 

Inleiding

Dit privacybeleid ziet toe op de door Verloskundigen Praktijk Deurne aangeboden zorgverlening binnen de verloskundigenpraktijk en via de website www.verloskundigen-deurne.nl. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Verloskundigen Praktijk Deurne omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundigen Praktijk Deurne

Verloskundigen Praktijk Deurne is gevestigd te Deurne en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 17249927  in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hierna wordt Verloskundigen Praktijk Deurne. aangeduid als “Verloskundigen Praktijk Deurne“. Voor vragen over het privacybeleid is Verloskundigen Praktijk Deurne bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 900u-1200u op telefoonnummer 0493-310309.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Verloskundigen Praktijk Deurne verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst;
– Administratieve doeleinden;
– om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden;

Grondslagen voor de verwerking zijn:
– de geneeskundige behandelovereenkomst;
– toestemming;
– gerechtvaardigd belang van Verloskundigen Praktijk Deurne.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Verloskundigen Praktijk Deurne:

 1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar en Promeetec via IGO (integrale geboortezorg).
 2. NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkingsonderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
 3. Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
 4. Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratiesysteem Onatal – NEN Gecertificeerd welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klantenbestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: evt. nieuwsbrieven, enquêtes t.b.v. evaluatie van de zorgverlening en voorlichtingsavonden vanuit JIJWIJ (integrale geboortezorg in de Peelregio) en Verloskundigen Praktijk Deurne.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners

Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg.
De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners.
De zorgverleners betreffen o.a. gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderarts, huisarts, consultatiebureau, kraamzorg en de zorgverzekeraar i.v.m. declaraties.

Perined

Gegevens over zwangerschap en geboorte worden ten behoeve van landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek geleverd aan de Perinatale registratie. Informatie over uw privacy bij Perinatale registratie kunt u lezen op de website www.perined.nl/privacy.
Perined beheert namens de zorgverleners een databank met medische gegevens.
De postcode en geboortedatum van de moeder worden geregistreerd, dit maakt dat de persoon herleidbaar is.

Peridos

Indien u deelneemt aan screeningsprogramma’s PNS, de 13 en 20 weken echo worden gegevens uitgewisseld met de landelijke databank Peridos ten behoeve van de uitvoering van de screening en eventuele behandelingen, en ten behoeve van waarborging van de kwaliteit van zorgverlening. Meer informatie over je privacy bij de screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap vind je in de folders en op de RIVM-websites van de programma’s.

Vecozo

Dit systeem wordt gebruikt om te communiceren met zorgverzekeraars.

Onatal

Dit systeem wordt gebruikt om een dossier te kunnen vormen.

Praeventis

De gegevens rondom het 12 weeks bloedonderzoek en de hielprik worden via dit systeem gedeeld met het RIVM.

Wetenschappelijke studies

We delen geen gegevens met wetenschappelijke studies zonder toestemming. Wij vragen vooraf aan het delen van informatie over bijv. de zwangerschap eerst toestemming aan de betrokkenen.

Zwangerenportaal

De verloskundigenpraktijk biedt via Zwangerenportaal.nl de mogelijkheid aan cliënten digitaal inzage in haar eigen medisch dossier te hebben, extra relevante informatie rondom zwangerschap en geboorte te ontvangen. Dit alles verloopt in een online veilige omgeving m.b.v. account verificatie. Ook krijg je advertenties te zien waar het zwangerenportaal commercieel voordeel mee behaald. Check de privacyverklaring van zwangerenportaal voor meer informatie.

Geboortekaartjes

Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 12 weken opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.
Wilt u dat uw NAW-gegevens niet zichtbaar zijn in de wachtkamer, haalt u ze dan zelf weg met bijv. een watervaste viltstift.

Inschrijven

Indien u zich via onze website bij ons inschrijft, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van verloskundigenpraktijk Deurne en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang verloskundigenpraktijk Deurne en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode.

U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 0493-310309.

Verbeteren van onze dienstverlening

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Contactformulier

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundige Praktijk Deurne en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundige Praktijk Deurne en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Websites van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 12 weken opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Beveiliging

Verloskundigen Praktijk Deurne heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.verloskundigen-deurne.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg. Hiermee wordt niet bedoeld de website, maar bijvoorbeeld het versturen van je dossier via zorgmail. De website is beveiligd maar de mail info@verloskundigendeurne.nl is niet beveiligd en daarom wordt deze mail niet gebruikt voor medische gegevens, enkel voor aanmelding zwangerschap/anticonceptie (zie online registratie van persoonsgegevens op pagina 2).

Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt

 • Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 • Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:
  Toestemming van de betrokkene;
  Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
  Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.
 • Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U hebt dan ook het recht een klacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd in maart 2022.

×Close search
Search